Az Eurocircuits önként az alábbi megállapodást köti:

Eurocircuits N.V., székhelye: Antwerpsesteenweg 66, 2800 Mechelen, Belgium és társvállalatai (a továbbiakban: EUROCIRCUITS)

és

az EUROCIRCUITS ügyfelei vagyis minden vállalat, állami szerv, szakember vagy magánszemély, akivel az EUROCIRCUITS független vállalkozóként elköteleződött elektronikai gyártási szolgáltatások nyújtására (a továbbiakban: “ÜGYFÉL”).

Közös törekvésünk, hogy megvédjük az ÜGYFÉL üzleti titkait és bizalmas információit.

Ennek érdekében a két fél közötti információcserére vonatkozóan az EUROCIRCUITS és az ÜGYFÉL a következőkben állapodnak meg:

1. Szellemi tulajdonra vonatkozó titoktartás

1.1 Megállapodás az üzleti titkok vagy bizalmas információk nyilvánosságra hozatalának vagy felhasználásának tilalmáról

Az EUROCIRCUITS tudomásul veszi, hogy időnként kapcsolatba kerül az ÜGYFÉL üzleti titkaival (az alábbiakban meghatározottak szerint) és bizalmas információival (az alábbiakban meghatározottak szerint), illetve hozzáfér azokhoz. Az EUROCIRCUITS elfogadja, hogy az ilyen üzleti titkok és bizalmas információk – írásban, műszaki rajzokban vagy adatokban kifejezve – független, gazdasági értéket képviselnek azzal, hogy nem általánosan ismertek olyanok előtt, akik gazdasági erőfölényhez juthatnának az ilyen információk nyilvánosságra hozatalából vagy felhasználásából.

Az EUROCIRCUITS tudomásul veszi továbbá, hogy az ÜGYFÉL jelentős erőfeszítéseket tett az üzleti titkok és bizalmas információk titkosságának megőrzése érdekében, és hogy az ilyen üzleti titkok és bizalmas információk az ÜGYFÉL vagy adott esetben annak ügyfelei kizárólagos tulajdonát képezik, és az ilyen információk megtartása és/vagy felhasználása az EUROCIRCUITS és az ÜGYFÉL kapcsolatának megszűnését (kivéve az itt meghatározott kötelezettségek teljesítésének normál menetét) követően az ÜGYFÉL tulajdonát képező üzleti titkok és bizalmas információkkal történő visszaélésnek minősül.

Az EUROCIRCUITS és az ÜGYFÉL eredeti megbízatásának, valamint az ÜGYFÉL üzleti titkaihoz és bizalmas információihoz való hozzáférésének és az ezeknek való kitettségének fejében az EUROCIRCUITS kötelezettséget vállal és beleegyezik, hogy az ÜGYFÉLLEL való megbízatása alatt és annak megszűnését követően, függetlenül attól, hogy az EUROCIRCUITS vagy az ÜGYFÉL milyen okból (indokoltan vagy indokolatlanul) mondja fel azt:

1.1.1 Nem használ fel üzleti titkokat vagy bizalmas információkat, kivéve, ha ez az ÜGYFÉL számára végzett feladatainak ellátásához szükséges.

vagy

1.1.2 Nem fed fel, nem hoz nyilvánosságra üzleti titkokat vagy bizalmas információkat semmilyen személy, cég, társulás, tröszt, társaság, vállalat vagy más, külső szervezet vagy harmadik fél számára, illetve engedélyt sem ad ilyen tevékenységre, kivéve, ha ez az EUROCIRCUITS részéről az ÜGYFÉL számára végzett feladatainak teljesítéséhez szükséges.

1.2 Üzleti titok meghatározása

A jelen megállapodásban használt “Üzleti titok” kifejezés alatt az ÜGYFÉL által az üzleti tevékenysége során alkalmazott minden olyan technikát, protokollt, üzleti módszert és eljárást kell érteni, amely az iparágban nem általánosan ismert vagy használt: Elektronikus műszaki tervek, számítógépes programok és forráskódok, amelyeket az ÜGYFÉL vagy alkalmazottai fejlesztettek ki, találmányok, fejlesztések, felfedezések (függetlenül attól, hogy szabadalmaztatható-e vagy sem), adatbázisok és minden olyan információ vagy adat, amelyet az ÜGYFÉL üzleti titokként közöl az EUROCIRCUITS részére.

1.3 Bizalmas információ meghatározása

A jelen megállapodásban használt “Bizalmas információ” olyan adat vagy információ, amely az ÜGYFÉL számára értékes, és amelyet az ÜGYFÉLEN kívüli személyek vagy szervezetek általánosan nem ismernek, beleértve, de nem kizárólagosan az alábbiakat:

1.3.1 Kutatás, fejlesztés, architektúra, vázlat, forráskód, objektumkód, szabadalmak, szabadalmi kérelmek, dokumentáció, üzleti titkok, eljárások, találmányok, műszaki adatok, szoftverek, üzleti tervek vagy stratégiák, valamint az EUROCIRCUITS-re vagy annak vezető tisztségviselőire és alkalmazottaira az ÜGYFÉL által bízott információk.

1.3.2 Az ÜGYFÉL új vagy fejlesztés alatt álló üzleti lehetőségeire vonatkozó információk, valamint az ÜGYFÉL üzleti és marketingtervei, technikái és stratégiái (beleértve, de nem kizárólagosan, az új termékekre vagy szolgáltatásokra vonatkozó terveket).

1.3.3 Adatfeldolgozás, forráskódok és számítógépes programok.

1.3.4 Az üzleti tevékenység során alkalmazott technológiai újítások.

1.3.5 Minden olyan információ, amelyet az ÜGYFÉL harmadik felektől bizalmasan (titoktartási vagy hasonló kötelezettségvállalás hatálya alatt) kapott, valamint az ÜGYFÉL és harmadik felek közötti tárgyalások vagy bizalmas szerződések feltételei.

1.3.6 Any information received, accessed, or otherwise discovered by EUROCIRCUITS from time to time while engaged by THE CLIENT.

Bármilyen információ, amelyet az EUROCIRCUITS időről időre az ÜGYFÉL megbízása során kapott, amelyhez hozzáfér, vagy amelyről más módon tudomást szerzett.

Az ÜGYFÉL feladata bizonyítani, hogy az adott információ bizalmas információnak minősül vagy sem az ezzel kapcsolatos bármilyen jogorvoslati kérdés esetén.

1.4 Harmadik fél információi

Az EUROCIRCUITS elfogadja, hogy az ÜGYFÉL harmadik felektől bizalmas vagy védett információkat kaphat, az ilyen információk bizalmas kezelésének és csak bizonyos korlátozott célokra történő felhasználásának kötelezettsége mellett.

Az EUROCIRCUITS kötelezettséggel tartozik az ÜGYFÉLNEK és a harmadik feleknek azzal, hogy minden ilyen bizalmas vagy védett információt szigorúan bizalmasan kezeljen, és azokat ne hozza nyilvánosságra semmilyen személy, cég vagy vállalat számára (kivéve, ha az ÜGYFÉL számára végzett munka során szükséges), és ne használja fel azokat az ÜGYFÉL vagy az érintett harmadik fél kifejezett írásbeli engedélye nélkül, sem az EUROCIRCUITS és az ÜGYFÉL közötti elköteleződést megelőzően, sem pedig azt követően.

2. ÜGYFÉL dokumentumainak visszajuttatása

Az EUROCIRCUITS vállalja, hogy az ÜGYFÉL kérésére haladéktalanul visszajuttat részére (és senki másnak) minden kézzelfogható üzleti titkot, bizalmas információt, adatot, feljegyzést, jelentést, ajánlatot, javaslatot, listát, levelezést, üzleti tervet és egyéb dokumentumot vagy tulajdont, valamint a fent említettek minden másolatát.
Az ÜGYFÉL által szolgáltatott információkból és adatokból készített és/vagy az ÜGYFÉL megrendeléseinek teljesítéséhez felhasznált adminisztratív, mérnöki és gyártási adatok nem törölhetők, és nem adhatók át az ÜGYFÉLNEK; azokat a legszigorúbb titoktartás mellett védi az EUROCIRCUITS.

3. Rendelkezések elkülöníthetősége

Amennyiben az itt közölt Titoktartási megállapodás bármely rendelkezésének bármely részét bármelyik illetékes bíróság bármilyen okból érvénytelennek, semmisnek vagy végrehajthatatlannak nyilvánít, a jelen megállapodás többi rendelkezésének érvényessége és kötelező ereje teljes mértékben fennmarad.

4. Lemondó nyilatkozat

Amennyiben az ÜGYFÉL nem ragaszkodik jelen megállapodás bármely rendelkezésének szigorú teljesítéséhez vagy nem gyakorol jogot, hatalmat vagy jogorvoslatot a megállapodás EUROCIRCUITS által történő megszegése esetén, nem jelenti az ezekről való lemondását, beleértve a megállapodás bármely rendelkezését.

5. Jogutódok és átruházás

Ez a megállapodás kötelező az EUROCIRCUITS teljes cégcsoportjára, örököseire, végrehajtóira, ügyvezetőire és egyéb törvényes képviselőire, valamint jogutódaira és megbízottjaira.

Ez a megállapodás az ÜGYFÉL, annak társvállalatai, valamint ezek jogutódai és megbízottjai javára szól.

6. Nem megbízási jogviszony

Jelen megállapodás egyetlen rendelkezése sem értelmezhető úgy, hogy az EUROCIRCUITS folyamatos megbízására vonatkozó kötelezettséget ró az ÜGYFÉLRE.

7. Feltételek fennmaradó hatálya

Jelen megállapodás feltételei és kikötései az EUROCIRCUITS és az ÜGYFÉL közötti megbízás megszűnését követően is fennmaradnak, mégpedig az érvényesítéséhez és az ÜGYFÉL, valamint jogutódai és megbízottjai védelméhez szükséges teljes mértékben.

8. Irányadó jog

Jelen megállapodásra a belga törvények vonatkoznak, így azt belga jog szerint kell értelmezni.

9. Ellentmondó megállapodások

Jelen megállapodás, valamint az EUROCIRCUITS és az ÜGYFÉL által kötött bármely más megállapodás közötti ellentmondás esetén a jelen megállapodás az irányadó.

Fentiek hiteléül,

Luc Smets

Ügyvezető partner